[Broken] Karl Storz 7K PowerShaver SL Hybrid Handpiece
B
Condition: Broken
B-28721050

[Broken] Karl Storz 7K PowerShaver SL Hybrid Handpiece